Seuran säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ja sen kotipaikka on Rovaniemi. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä Rovaniemi Basket.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota kaikille jäsenilleen mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja koripalloa taitojensa ja tavoitteidensa puitteissa. Tavoite on liikunnan ja seuratoiminnan kautta kasvattaa nuorista ja lapsista toisia kunnioittavia, sekä elämän perusarvoja noudattavia ihmisiä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

 • Järjestämällä kulttuuri-, raittius-, liikuntakasvatus- ja sosiaalista toimintaa
 • Järjestämällä luentotilaisuuksia, harrasteryhmä- ja kilpailutoimintaa sekä jäsenilleen matkoja ja retkiä
 • Osallistumalla NMKY – liikkeen kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan
 • Toteuttamalla kokonaisvaltaista liikuntakasvatusohjelmaa järjestämällä urheilu- ja koulutustoimintaa urheilevan nuorison tavoittamiseksi
 • Toteuttamalla nuorisotyötä kerho-, leiri- ja partiotoiminnan kautta
 • Palkkaamalla työntekijöitä, ostamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä ja huoneistoja sekä vuokraamalla tarvittavia toimitiloja ja laitteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Harjoittaa kioski-, kahvila-, ja baaritoimintaa
 • Toimeenpanna myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia 
 • Vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 • Toimittaa toiminnastaan kertovaa lehteä /kalenteria

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, osakkeita ja muuta irtainta omaisuutta.

Eri toimintamuodot voivat järjestäytyä rekisteröimättömiksi jaostoiksi, jotka toimivat omien, yhdistyksen johtokunnan hyväksymien, sääntöjen mukaisesti.

Johtokunta nimeää jaostojen johtajat.

Yhdistys toimii jäsenyhdistyksenä Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män ry:ssä.


3 Jäsenet

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia, nuoriso-, kannattaja- sekä kunniajäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja maksaa vuosittaisen jäsenmaksun. Seuran jäseniksi hyväksytään kaikki seuran pelaajat ja toimihenkilöt. Jäseniksi hyväksytään myös alaikäisen rekisteröidyn pelaajan huoltaja/huoltajat.

Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat ja jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy nuorisojäseneksi.

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy kannattajajäseneksi.

Kunniajäseneksi/kunniapuheenjohtajaksi voi johtokunta kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Vuosittaisen ja ainaisjäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenmaksu määrätään erikseen varsinaisille, nuoriso- ja kannattajajäsenille. Ainaisjäsenmaksun voivat maksaa varsinaiset jäsenet. Maksettuaan ainaisjäsenmaksun varsinainen jäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5 Johtokunta ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä tai enintään kuusi muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi.

Johtokunnasta eroaa vuosittain kolmannes sen jäsenistä ja puheenjohtaja joka kolmas vuosi. Erovuoroisuuden määrää ensimmäisellä kerralla arpa sekä seuraavana vuosina järjestyksen mukaan.

Johtokunnan toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta ottaa toimeen ja vapauttaa palkatut toimihenkilöt.

Johtokunta voi nimetä avukseen toimikuntia, valiokuntia ja työryhmiä.

Vuosikokous valitsee yhden tilintarkastajan hänelle varahenkilön. Tilintarkastajan toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.


6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


7 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.7. – 30.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.


8 Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä  lokakuussa.                                                          

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni, ja he eivät voi luovuttaa äänioikeuttaan asiamiehen tai edusmiehen käytettäväksi.

Nuoriso- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla. 

10 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvolliselle
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan joka kolmas vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja vuosittain johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään viikko ennen kokousta.


11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisen ollessa kyseessä päätös on lisäksi vahvistettava toisessa vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen omaisuus Rovaniemellä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.